Go to the profile of Shaikh Sameer Samad

Shaikh Sameer Samad

Senior Electrical Engineer, Sharikat Fanniya Omaniya Salalah LLC

More About Shaikh Sameer Samad

IET Member Status
  • Member (MIET)